A C     Ú V A L Y

 

 

 

S T A N O V Y

 
 

AC Úvaly, o. s.

___________________________________________

   

I.

 

Základní ustanovení

1. AC Úvaly, o. s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující
  tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost.
 
 

2. Sídlem AC   Úvaly, o. s.  je Klánovická 1627, 250 82 Úvaly.

 
 

II.

Poslání a cíle

 

1. Základním posláním AC Úvaly, o. s. je :

 

a)      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

 

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

 

c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,

 

d)      budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

 

e)      vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v AC Úvaly, o. s. k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

 

f)        hájit zájmy členů atletického klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

 

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

 

III.

Orgány AC Úvaly, o. s.

 

1.      Orgány AC Úvaly, o.s. jsou :

 

a)      valná hromada,

 

b)      výkonný výbor,

 

c)      revizní komise.

 

            2. Nejvyšším orgánem AC Úvaly, o. s. je valná hromada složená ze všech členů AC Úvaly, o.s.. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů AC Úvaly, o.s., popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 

            3. Valná hromada zejména :

 

a)      rozhoduje o zániku AC Úvaly, o.s. a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádán,

 

b)      rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice AC Úvaly, o.s.,

 

c)       rozhoduje o přijetí a změnách stanov AC Úvaly, o.s.,

 

d)      volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,

 

e)       schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku AC Úvaly, o.s., schvaluje rozpočet výkonného výboru,

 

f)        stanoví hlavní směry činnosti AC Úvaly, o.s. pro příští období,

 

g)       schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy AC Úvaly, o.s..

 

4. Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti minimálně 1/3 řádných členů (nejméně však tří členů). K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

 

Valnou hromadu svolává předseda AC Úvaly, o.s..

 

                5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů AC Úvaly, o.s. v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

7. Výkonný výbor zejména :

 

a)      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

 

b)      organizuje a řídí hospodářskou činnost AC Úvaly, o.s.,

 

c)      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

 

d)      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku  AC Úvaly, o.s.,

 

e)   spolupracuje se sportovními svazy,

 

f)   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,

      jinými organizacemi a fyzickými osobami,

 

g)   k zabezpečení činnosti AC Úvaly, o.s. vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném

      rozsahu.

 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

 

IV.

Společné zásady členství

 

            1. Členem AC Úvaly, o.s. se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí   s  posláním AC Úvaly, o.s..  O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 

            2. Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

 

            3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

 

V.

Práva a povinnosti členů

 

            1. Základní práva řádných členů AC Úvaly, o.s. jsou :

 

a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života v rámci svého klubu,

 

b)      účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají,

 

c)      uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo a nebo  prostřednictvím zástupce oddílu  v orgánech AC Úvaly, o.s.,

 

d)      účastnit se jednání orgánů AC Úvaly, o.s., jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

 

e)      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů AC Úvaly, o.s..

 

 

            2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

 

a)       dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy AC Úvaly, o.s. a základní etické a mravní normy sportovce,

 

b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  AC Úvaly, o.s.,

 

c)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží AC Úvaly, o.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno,

 

d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v AC Úvaly, o.s., pokud  o tom příslušný orgán AC Úvaly, o.s. podle stanov rozhodl,

 

e)      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

 

3. Řádné členství zaniká :

 

a)      vystoupením člena,

 

b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

 

c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

 

d)      úmrtím člena či zánikem AC Úvaly, o.s..

 

 

VI.

Majetek AC Úvaly, o. s. a hospodaření

 

            1. Zdrojem majetku AC Úvaly, o.s. jsou zejména :

 

-         příspěvky členů  AC Úvaly, o.s.,

 

-         příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

 

-         příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

 

-         příspěvky a dotace od sportovních svazů,

 

-         státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

 

-         majetek převedený do vlastnictví AC Úvaly, o.s. členem AC Úvaly, o.s..

 

 

2. Majetek AC Úvaly, o.s. je ve vlastnictví AC Úvaly, o.s. jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis AC Úvaly, o.s..

 

4. Vlastní hospodářská činnost AC Úvaly, o.s. se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup AC Úvaly, o.s. při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům AC Úvaly, o.s..

 

 

VII.

Jednání jménem AC Úvaly, o.s.

 

Jménem AC Úvaly, o.s. jedná předseda nebo tajemník. Každý z nich může jménem AC Úvaly, o.s. jednat samostatně. Dále může za AC Úvaly, o.s. jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou nebo tajemníka.

 

 

 

Tyto stanovy byly přijaty na ustavující valné hromadě dne 3.10.2006.